Zimná údržba

Zimnú údržbu vykonávame v meste Košice, udržiavame zjazdnosť vozidiel, schodnosť komunikácií pre chodcov včasným odstránením snehu a ľadu, strojovo alebo ručne s následným posypom. Podmienky pre zimnú údržbu - Košice, zadáva objednávateľ podľa svojich požiadaviek, neustálu údržbu s monitorovaním situácie, podľa poveternostných podmienok alebo na základe jednorázovej objednávky služby. Vykonávame odvoz a odstraňovanie snehu a cencúľov zo striech.

Počas zimnej údržby vykonávame zimnú údržbu pre:

  • príjazdové cesty
  • chodníky
  • parkoviská

Termín realizácie prác:

  • 15.11 - 31.03
  • termíny môžu byť podľa poveternostných a klimatických podmienok zmenené, na základe rozhodnutia primátora mesta Košice

Zo zákona:

Chodníky je potrebné čistiť po celej šírke, vnútroblokové chodníky v šírke minimálne 1,5 m. Na miestach, kde chodník vyznačený nie je (napr. vozidlová komunikácia slúžiaca aj pre pohyb chodcov, terasy a pod.), treba čistiť pruh priliehajúci k nehnuteľnosti min. 1,5 m široký.
Chodníky sa musia čistiť podľa potreby aj niekoľkokrát denne, vrátane sobôt, nedieľ a sviatkov. Čistením sa rozumie povinnosť odstraňovať sneh, náľadie, námrazu, alebo iné znečistenie (napr. zvyšku posypového materiálu po zimnom posype, výkopových prácach a pod.) pokiaľ vytvárajú, alebo by mohli vytvoriť závadu v schodnosti.
Sneh a námraza sa zhŕňa v celej šírke chodníka na okraj vozovky do hromád. Na okraji vozovky treba uvoľniť a očistiť odvodňovacie kanalizačné vpuste, aby sa v prípade odmäku zabezpečil odtok vody. Pri tvorení poľadovice treba chodníky posýpať inertným materiálom (pieskom, kamennou drvinou a pod.). Z dôvodu ochrany životného prostredia je zakázané používanie chemických posypových materiálov. Po ukončení zimného obdobia sa inertný materiál nesmie ponechať na chodníku, ani zhŕňať na okraj vozovky. Je nutné ihneď zabezpečiť jeho odvoz vlastníkom, alebo správcom.
Odvoz snehu zhrnutého do hromád vykonáva organizácia poverená výkonom zimnej údržby.
Pri odstraňovaní a hromadení snehu treba dbať na to, aby neboli zatarasené prechody pre chodcov, vjazdy a vstupy do budov, plochy potrebné na nakladanie a vykladanie tovaru, paliva, odvoz domového odpadu a podobne.
Ak napadne sneh v noci, alebo sa v noci vytvorí námraza, musia sa chodníky očistiť a posypať inertným materiálom najneskôr do 06.00 hodiny. Bezpečnú schodnosť treba zabezpečiť minimálne do 21.00 hodiny. V súlade so zákonom ( §9 zákona č. 135/1961 Zb. cestný zákon )