Denne k dispozícii 08:00 - 18:00

RIZIKOVÉ VÝRUBY A OREZY STROMOV

Uskutočňujeme bezpečné rizikové pílenie a orezávanie stromov vo výškach, vyklčovanie koreňov stromov s koreňovým balom, havarijné orezy a výruby stromov na ťažko prístupných miestach pomocou zlaňovacej techniky alebo vysokozdvižných plošín s postupným uvoľňovaním spílených častí stromu do vopred ohraničeného priestoru. Pílime konáre a kmene stromov na časti palivového dreva. Vzniknutý odpad zo stromov a drevín zneškodníme odvozom na skládku biologického odpadu.


Termín realizácie prác:

 • orez stromov vo vegetačnom období: 01.04 - 30.09
 • výrub stromov vo vegetačnom pokoji: 01.10 - 31.03
 • rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku ( §17 vyhláška č. 24/2003 Z.z. o ochrane prírody a krajiny )

Mimoriadne povolenie na výrub stromu vo vegetačnom období:

 • zlý zdravotný stav dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia
 • nevhodné hygienické podmienky v bytových a nebytových priestoroch
 • narušenie stability stavby koreňovým systémom dreviny

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2
 • pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škodyna majetku
 • ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov
 • ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody
 • ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny
 • na dreviny inváznych druhov
 • na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín
 • na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný
 • vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy rastlín svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. Ak ide o výskyt inváznych druhov rastlín na lesných pozemkoch, postupuje sa podľa programu starostlivosti o lesy ( §7b zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ),  ( §47 zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny )